Striking delicate flower spikes adorn this bodacious plant.

Caradonna Meadow Sage - Salvia nemorosa